Học tiếng Đức với Đối thoại / Bài 7 / Bạn đang làm gì vào thứ ba? / Phát âm của “ch” và “sch”

Deutsch lernen mit Dialogen / Lektion 7 / Was machst du am Dienstag? / Aussprache “ch” und “sch” Đọc tiếp Học tiếng Đức với Đối thoại / Bài 7 / Bạn đang làm gì vào thứ ba? / Phát âm của “ch” và “sch”